Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Mesekert óvoda 2014. október 11-én ismét elnyerte az "Akkreditált Kiváló Tehetségpont" címet.

Pályázat


Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.5.-09/A/2 - 2010-0325
"Tehetségfejlesztés az óvodában- szakemberképzés"


részletek..

Pályázat - Zöld Óvoda

A Mesekert Óvoda
a "Zöld óvoda cím 2010" pályázaton sikeresen részt vett.
2013. december 18-án ismét elnyerte a "Zöld Óvoda" címet.
2017. októberében ismét elnyerte a "Zöld Óvoda" címet.


részletek..

Idő, névnap

2019. 02. 18. Hétfő - Bernadett

Híreink

<< vissza az előző oldalra

Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről


Tájékoztató

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba
a 2019/2020. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról
DMJV Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága
2/2019. (I. 22.) OISB. határozata alapján

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az óvodaköteles korú, valamint a tanköteles korú, de további egy nevelési évig óvodában maradó gyermekek összlétszámát összehasonlítva az óvodai férőhelyek számával, elmondható, hogy városunkban minden óvodai ellátás iránti igény kielégíthető.
A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő köteles - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 24-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A bejelentést a www.debrecen.hu oldalon közzétett BEJELENTÉS óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről című formanyomtatványon, vagy kézzel írott nyilatkozat formájában lehet megtenni.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2019. február 15-ig.
A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet nem körzetes is. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely hiánya esetén a szülő által meg nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért. A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem körzetes, de munkahelyhez közeli intézmény.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.debrecen.hu oldalról letölthető. A Boldogfalva Óvoda székhelyének (4025 Debrecen, Antall József u. 19.) működési köre Debrecen Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2019. március 8-ig. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt. Az áprilisban történő beiratkozáskor a szülő már a felvételről szóló értesítés birtokában íratja be gyermekét a felvételt biztosító óvodába.
Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Egyéb szükséges dokumentumok: a gyermek személyazonosító igazolványa, a gyermek TAJ kártyája
A beiratkozás időpontja: 2019. április 24-25., pótbeiratkozás: 2019. május 9., melyről a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani. A formanyomtatvány a www.debrecen.hu oldalról letölthető.

Debrecen, 2019. január 23.


<< vissza az előző oldalra
Készítette: z404